2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

 

กรุณาเติมเครื่องหมาย    และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย หญิง
2. อายุ  ต่ำกว่า 30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
3. ตำแหน่ง
 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ อื่นๆ
โปรดระบุ

4. พื้นที่ตั้งของหน่วยงานต้นสังกัด
 ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
ระดับ 4 = มากหรือดี
ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้
ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียด

1. ด้านการให้บริการของผู้แทนฝ่ายขาย
     1.1 การสื่อสาร , การประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้แทนฝ่ายขาย ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     1.2 ความรวดเร็วของการตอบสนองและการให้ข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้แทนฝ่ายขาย ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     1.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ผ่านทางผู้แทนฝ่ายขายในกรณีฉุกเฉิน ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     1.4 ท่านพึงพอใจกับการดูแลเอาใจใส่ของผู้แทนฝ่ายขายมากน้อยเพียงใด ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     1.5 ท่านพึงพอใจการเข้าพบของผู้แทนฝ่ายขาย ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

2. ด้านการเข้ารับสิ่งส่งตรวจ
     2.1 ความตรงต่อเวลาในการเข้ารับสิ่งส่งตรวจ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     2.2 การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     2.3 ความสุภาพและมารยาทของเจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     2.4 ความรวดเร็วในการให้บริการเข้ารับสิ่งส่งตรวจกรณีฉุกเฉิน ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

3. ด้านการสื่อสาร การประสานงานของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
     3.1 ความรวดเร็วในการรับโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูล ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     3.2 ความสุภาพของผู้ให้บริการตอบคำถามและให้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     3.3 มีความเอาใจใส่, กระตือรือร้น, และเต็มใจให้บริการ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     3.4 ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทุกช่องทาง ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     3.5 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งตรวจต่างๆได้ครบถ้วนถูกต้อง ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

4. ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
     4.1 การส่งผลการวิเคราะห์ตามกำหนดเวลา ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     4.2 ความถูกต้องในการรายงานผล ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     4.3 ความครบถ้วนในการรายงานผล  ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     4.4 ความหลากหลายในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     4.5 การให้คำปรึกษาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

5. ด้านการให้บริการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ Online (Virtual Lab)
     5.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     5.2 ความรวดเร็วของการดูผลผ่านทาง Web Site ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     5.3 ความถูกต้องของการดูผลผ่านทาง Web Site ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     5.4 มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
     5.5 ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของ PROLAB ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก ระดับ 4 = มากหรือดี ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.1 ท่านต้องการให้ PROLAB ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

4.2 สิ่งที่ท่านพบจุดบกพร่องในการให้บริการของ PROLAB

4.3 ข้อเสนอแนะนำในการนำไปพัฒนาการให้บริการของ PROLAB

ขอขอบคุณในความร่วมมือเพื่อให้คณะทำงาน PROLAB ได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน
และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น