2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

Prolab-in-up-01

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ “โปรแล็บ (PROLAB)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พศ. 2543 โดยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ โรงพยาบาล คลินิก สำนักงาน บริษัทประกันชีวิต โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โครงการวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงผลงานการบริการที่มีคุณภาพดี ให้ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพที่ “โปรแล็บ” ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189 ในขอบข่ายของการตรวจฮอร์โมน, สารบ่งชี้มะเร็งและอื่นๆ และมาตรฐาน LA รับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ มาตรฐานความถูกต้อง แม่นยำ ในการเป็นผู้รับจ้างช่วงการบริการตรวจวิเคราะห์ของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการทำงานทางห้องปฏิบัติการของผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

“โปรแล็บ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการทุกท่าน ในการพัฒนาคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัย ป้องกัน สำหรับวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศต่อไป