บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน)
Professional Laboratory Management Corp Public Company Limited


Document Download

คู่มือ Virtual Lab Online
ตารางค่าวิกฤติ
ตารางแสดงค่าความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่บุคลากรพยาธิวิทยา
   
   

Software Download

Adobe Reader
Java Runtime

รายงานผลตรวจ ระบบวิเคราะห์ทั่วไป

Analysis Result Online


- Immunology
- Hematology
- Biology
- Molevula
- Toxicology

รายงานผลตรวจ ระบบวิเคราะห์ทางพยาธิใหม่

Pathology Result Online New


- Pathology
(รายการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

 

รายงานผลตรวจ ระบบวิเคราะห์ทางพยาธิ

Pathology Result Online


- Pathology

 

0-2770-8700
support@prolab.co.th
https://www.facebook.com/prolabgroup

คู่มือการใช้งานระบบ

เรียน ผู้มีอุปกระคุณทุกท่านทาง
บมจ.บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด
ได้ทำการปรับปรุงระบบการรายงานผลแบบ Online
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบผลได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

คุณลักษณะเพิ่มเติม
1.สามารถรองรับเอกสารแนบได้
2.สามารถสรุปภาพรวม จำนวนการใช้บริการ, ราคา, ระบุเทสการตรวจ โดยทำการ Export ได้ในรูปแบบไฟล์ Excel
3.สามารถ Click Download คู่มือการใช้งานได้ที่ คู่มือ


ติดต่อสอบถาม โทร.02-770-8700

×