2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

โปรแล็บ ให้ความสำคัญสำหรับระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย PRE ANALYSIS, ANALYSIS และ POST ANALYSIS ขั้นตอนของ PRE ANALYSIS โปรแล็บคำนึงถึงการจัดเตรียมและการนำส่งสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง

เพื่อให้สิ่งส่งตรวจนั้นมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ขั้นตอน ANALYSIS การคัดสรร อุปกรณ์ น้ำยา เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพที่มีความสำคัญ เพื่อให้ผลของการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง ความแม่นยำ และรวดเร็ว

ขั้นตอนสุดท้าย POST ANALYSIS  มีกระบวนการส่งผ่านข้อมูลและผลของการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องมืออัตโนมัติผ่านทาง ระบบ LIS (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) เพื่อการตรวจสอบผลที่รวดเร็วและลด HUMAN ERROR

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) (โปรแล็บ) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้อง มีความแม่นยำสูง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ “โปรแล็บ” ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานถึง 3 มาตรฐาน ได้แก่

  • ISO 15189 ในขอบข่ายของการตรวจ Hormone, Tumor Marker, Hepatitis Virus, Immune Complex, Drug Monitor, Toxicology, Infectious, Biochemistry และ Hematology จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
     
  • 7-9-2558 16-46-10การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์
     

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย The British Standards Institution (BSI)

“โปรแล็บ” ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ “โปรแล็บ” ขอยืนยันและยึดมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการให้บริการของท่าน.