2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

 

กรุณาเติมเครื่องหมาย    และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1. เพศ ชายหญิง
  2. อายุ ต่ำกว่า 30 ปี30-40 ปี40-50 ปี51 ปีขึ้นไป
  3. ตำแหน่ง
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์อื่นๆ
  โปรดระบุ

  4. พื้นที่ตั้งของหน่วยงานต้นสังกัด
  ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางกรุงเทพมหานคร

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
  ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
  ระดับ 4 = มากหรือดี
  ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้
  ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน
  ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  รายละเอียด

  1. ด้านการให้บริการของผู้แทนฝ่ายขาย
       1.1 การสื่อสาร , การประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้แทนฝ่ายขายระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       1.2 ความรวดเร็วของการตอบสนองและการให้ข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้แทนฝ่ายขายระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       1.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ผ่านทางผู้แทนฝ่ายขายในกรณีฉุกเฉินระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       1.4 ท่านพึงพอใจกับการดูแลเอาใจใส่ของผู้แทนฝ่ายขายมากน้อยเพียงใดระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       1.5 ท่านพึงพอใจการเข้าพบของผู้แทนฝ่ายขายระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  2. ด้านการเข้ารับสิ่งส่งตรวจ
       2.1 ความตรงต่อเวลาในการเข้ารับสิ่งส่งตรวจระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       2.2 การแต่งกายสะอาด เรียบร้อยระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       2.3 ความสุภาพและมารยาทของเจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       2.4 ความรวดเร็วในการให้บริการเข้ารับสิ่งส่งตรวจกรณีฉุกเฉินระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  3. ด้านการสื่อสาร การประสานงานของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
       3.1 ความรวดเร็วในการรับโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       3.2 ความสุภาพของผู้ให้บริการตอบคำถามและให้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       3.3 มีความเอาใจใส่, กระตือรือร้น, และเต็มใจให้บริการระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       3.4 ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทุกช่องทางระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       3.5 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งตรวจต่างๆได้ครบถ้วนถูกต้องระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  4. ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
       4.1 การส่งผลการวิเคราะห์ตามกำหนดเวลาระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       4.2 ความถูกต้องในการรายงานผลระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       4.3 ความครบถ้วนในการรายงานผล ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       4.4 ความหลากหลายในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       4.5 การให้คำปรึกษาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  5. ด้านการให้บริการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ Online (Virtual Lab)
       5.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       5.2 ความรวดเร็วของการดูผลผ่านทาง Web Siteระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       5.3 ความถูกต้องของการดูผลผ่านทาง Web Siteระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       5.4 มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
       5.5 ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของ PROLABระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมากระดับ 4 = มากหรือดีระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
  4.1 ท่านต้องการให้ PROLAB ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

  4.2 สิ่งที่ท่านพบจุดบกพร่องในการให้บริการของ PROLAB

  4.3 ข้อเสนอแนะนำในการนำไปพัฒนาการให้บริการของ PROLAB

  ขอขอบคุณในความร่วมมือเพื่อให้คณะทำงาน PROLAB ได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน
  และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=prediksi-parlay-malam-ini https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=prediksi-parlay https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=sbobet-wap https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=over-under-parlay https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=prediksi-parlay-hari-ini https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=prediksi-tips-parlay-100-win https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=master-judi-bola https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=parlay-bola https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=sbobet-wap-login https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=link-alternatif-sbobet https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=situs-judi-bola-terbesar https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=sbo-parlay https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=judi-bola-parlay https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=situs-judi-bola-terpercaya https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=judi-bola-88 https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=judi-bola-terpercaya https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=situs-judi-bola-resmi https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=judi-bola-resmi https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=agen-sbobet https://ppnp.ac.id/doc/?daftar=sbobet-login https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=shio-togel-2023 https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=data-togel-china https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=data-togel-cambodia https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=togel-kamboja-hari-ini https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=tabel-shio-togel-2023 https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=togel-master-sgp https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=angka-mistik-togel https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=data-togel-kamboja https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=data-togel-japan https://ppnp.ac.id/raw/?daftar=togel-4d https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=gates-of-olympus https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=starlight-princess https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=mahjong-ways-2 https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=sugar-rush https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=mahjong-ways https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=sweet-bonanza https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=lucky-neko https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=aztec-gems https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=treasure-of-aztec https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=ganesha-fortune https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=gatotkaca-slot https://ppnp.ac.id/setting/?daftar=wild-west-gold-demo Betano Novibet Milyon88 Novibet Rivalo