บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
Professional Laboratory Management Corp Co.,Ltd.


Document Download

คู่มือ Virtual Lab Online
เอกสารใบ Request Lab
เอกสารใบ Special Lab
   
   

Software Download

Adobe Reader
Java Runtime

รายงานผลตรวจ ระบบวิเคราะห์ทั่วไป

Analysis Result Online


- Immunology
- Hematology
- Biology
- Molevula
- Toxicology

รายงานผลตรวจ ระบบวิเคราะห์ทางพยาธิ

Pathology Result Online


- Pathology

 

0-2770-8700
support@prolab.co.th
https://www.facebook.com/prolabgroup

คู่มือการใช้งานระบบ

เรียน ผู้มีอุปกระคุณทุกท่านทาง
บจ.โปรเฟสซันแนล ลาโบราทอรี่ แมนเนจเม้นท์ คอร์ป
ได้ทำการปรับปรุงระบบการรายงานผลแบบ Online
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบผลได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

คุณลักษณะเพิ่มเติม
1.สามารถรองรับเอกสารแนบได้
2.สามารถสรุปภาพรวม จำนวนการใช้บริการ, ราคา, ระบุเทสการตรวจ โดยทำการ Export ได้ในรูปแบบไฟล์ Excel
3.สามารถ Click Download คู่มือการใช้งานได้ที่ คู่มือ


ติดต่อสอบถาม โทร.02-770-8700

×