No.2 Soi Pokeaw 3 Yak 2, Pokeaw Rd., Klongchun, Bangkapi, Bangkok 10240
02-770-8700

Andromedis Project Consultant Co.,Ltd. ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง เช่น ตรวจสอบขณะก่อสร้าง ตรวจรับงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด ก่อนโอนกรรมสิทธิ์